Giáo án PowerPoint

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Lan

Mã số sản phẩm: E2VN270

Hạng mục: Bài giảng điện tử

Số lượt bình chọn: 6

Chương trình bình chọn tạm dừng hoặc đã kết thúc

Mô tả sản phẩm

Giúp học sinh hiểu được chất lỏng gây ra áp suất theo mọi phương

6