Thiết kế bài giảng điện tử theo mô hình STEM với chủ đề: XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang - Lê Thị Chung

Mã số sản phẩm: E2VN703

Hạng mục: Bài giảng điện tử

Số lượt bình chọn: 4641

Chương trình bình chọn tạm dừng hoặc đã kết thúc

Mô tả sản phẩm