Website hỗ trợ dạy học – đánh giá bậc phổ thông

Tác giả: Hoàng Ngọc Cảnh

Mã số sản phẩm: E2VN459

Hạng mục: Website

Số lượt bình chọn: 8

Chương trình bình chọn tạm dừng hoặc đã kết thúc

Mô tả sản phẩm

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập, đánh giá là chủ đề luôn được các nhà giáo dục quan tâm. Các hình thức dạy học dựa vào công nghệ thông tin bên cạnh những ưu điểm vẫn tồn tại những nhược điểm. Giải pháp này tập trung trình bày phương pháp giảng dạy hỗn hợp kết hợp với việc ứng dụng công nghệ thông tin và phương pháp giảng dạy truyền thống để triển khai và ứng dụng tại các trường phổ thông trung học. Để thực hiện nghiên cứu này chúng tôi thực hiện các bước chính sau:
(1) Thực hiện khảo sát,
(2) Phân tích bài toán,
(3) Triển khai giải pháp,
(4) Đánh giá kết quả.
Kết quả đạt được là các giải pháp để triển khai phương pháp giảng dạy hỗ hợp có sử dụng công cụ e-learning để triển khai các hoạt động phù hợp với yêu cầu đổi mới hiện nay trong giáo dục phổ thông.

8