Xây dựng hệ thống trợ giúp tuyển sinh vào lớp 10 ở tỉnh Đắk Nông

Tác giả: Nguyễn Văn Trung

Mã số sản phẩm: E2VN472

Hạng mục: Phần mềm

Số lượt bình chọn: 2566

Chương trình bình chọn tạm dừng hoặc đã kết thúc

Mô tả sản phẩm

https://onedrive.live.com/?id=5B8EC15583DE708%21106&cid=05B8EC15583DE708

– Sản phẩm phần mềm chạy trực tuyến dưới dạng Website http://quanlytuyensinh.edu.vn/ giúp cho Sở Giáo dục Đắk Nông nắm được các trường trung học phổ thông (THPT), các trường Dân tộc nội trú (DTNT) tuyển sinh vào lớp 10 có đúng địa bàn tuyển theo quy định văn bản của ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông hay không.
– Giúp cho lãnh đạo các trường THPT, DTNT và bộ phận phụ trách tuyển sinh vào lớp 10 thực hiện đúng vùng tuyển sinh theo quy định của văn bản.
– Giúp phân bổ học sinh một cách phù hợp và hiệu quả, tránh tình trạng thừa thiếu học sinh theo chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh vào lớp 10.
– Báo cáo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 theo chỉ tiêu, ngoài chỉ tiêu, các trường hợp vi phạm địa bàn tuyển sinh, các trường hợp không vi phạm địa bàn tuyển sinh, gợi ý học sinh chọn lại trường cần nộp hồ sơ theo đúng địa bàn tuyển sinh của học sinh đó.

2566